OM KRETSEN
DOKUMENTER, REFERAT MM.
KART
HISTORIE OG STATISTIKK

KART

Orienteringskart i Rogaland

unnamed file

Trenger du orienteringskart over steder i Rogaland?

 

Det er klubbene som står for salg av sine egne kart. Dersom du vet hvilken klubb som har det kartet du er interessert i, kan du ta direkte kontakt med klubben. Se informasjon om klubbene på Klubbsider og lenker.

Du kan også ta kontakt med kretsen for å få informasjon om hvilken klubb du bør henvende deg til. Se info under styret.

Regler om kartarbeid: Se kartsidene til Norsk Orientering.

Kartrådet er fagansvarlig for kartutgivelser og kartplaner innenfor Rogaland o-krets.

AKTUELLE PUNKTER FOR KARTARBEIDE
Anmelding av kartet:
Alle kartprosjekter skal meldes inn til kartrådet i O - kretsen. Det gjelder for både nye kart og kart som skal revideres.
Anmeldingen sendes direkte til terrengfordelerne.
For hvert kart fylles ut to komplette meldingsskjema. Skjemaet er revidert i år, og når kartprosjekter skal meldes inn fremover, skal dette benyttes. Nye skjema kan fåes på kretskontoret.
Det må også vedlegges et oversiktskart som viser terrengets plassering. Det kan være en kopi av et kart i 1 : 50 000 eller et tidligere o - kart over terrenget.
Terrengfordeleren går gjennom anmeldingen, sjekker om at alle ting er i orden og gir godkjenning før start av kartprosjektet. Klubben får deretter det ene skjema i retur med oppstartsgodkjenning ,samt hvilken person som er kontrollør.
Vi i rådet ber klubbene om å  melde kartet inn i god tid. Anmeldingen bør sendes inn senest 12 måneder før de planlegger å gi ut kartet. Klubbene må være klar over at de forskjellige delarbeider, d.v.s. synfaring, rentegning , kartkontroll o.a. krever sin tid.

Kartkontroll:
I utgangspunktet skal klubben foreslå en kartkontrollør.
Denne person vil i kontrollen gå gjennom både synfaring og karttegning.
Hvis hele kartarbeidet blir utført av profesjonelle personer utenfor klubben, kan klubben foreslå en kartkyndig person i egen klubb til kontrollarbeidet. Kontrolløren skal godkjennes av kartrådet. Navnet må oppgis når klubben melder inn kartet.
Dersom klubben ikke klarer å foreslå en kontrollør,i eller utenfor klubben, vil kartrådet utpeke en kontrollør.
Kartkontrolløren vil få tilsendt et kontrollskjema som skal utfylles under kontrollarbeidet . Når kontrolløren er ferdig med kartkontrollen og anser kartet klart for godkjenning, sendes skjemaet inn til kartrådet.
Klubbene må være klar over at kartet ikke blir godkjent av kretsen/kartrådet før kontrollørens skjema kommer inn til kartrådet og rådet har undertegnet dette. (Gjelder bruk av godkjenningsmerke). Skjemaet sendes da ut til klubben som godkjenningsdokument.
Kartet må være godkjent av O-kretsen for å få tildelt spillemidler.

Kart klar for utgivelse:
Når et kart er klart for utgivelse, både nye og reviderte, skal klubben sende inn 9 eksemplarer av dette inn til kretsen .Disse blir fordelt videre til ulike instanser; NOF, fylket, kretsens arkiv og andre. Vi regner med at klubben selv sender minst ett eksemplar av kartet til kommunens kulturkontor.( Vi viser til NOF’s regler om kartarbeid )
Vi i rådet ber at klubbene tar kontakt med oss hvis de har spørsmål om punktene som er nevnt ovenfor. Ta også kontakt med oss hvis det er andre saker det er spørsmål om.

KARTRÅDET

Gode og lesbare kart for alle!

Utarbeidelse av orienteringskart er inne i en spennende tid, hvor våre veivalg er avgjørende for o-sportens fremtid. Ny tekniske muligheter som laserscanning og automatiserte konstruksjonsverktøy gjør at vi kan lage enda mer nøyaktige kart enn før. For kart- og miljørådet er det viktig å gi klubbene god veiledning om de nye mulighetene, samtidig som vi forholder oss til normene som sikrer at kartene er gode og lesbare.


LES MER OM KART PÅ ORIENTERING.NO